Een initiatief van 'Bureau Waardenburg'

Aerius

Hoe bereken je stikstofdepositie?

Het effect van uw project

Berekening stikstofdepositie

Soms is een berekening niet nodig, omdat bij voorbaat vaststaat dat er geen stikstofgevoelige N2000-gebieden in de omgeving zijn. Volg daarvoor de vuistregels. Om een uitspraak te kunnen doen over het effect van een (bouw-)project op de stikstofdepositie op Natura2000-gebieden dient een berekening in AERIUS Calculator te worden uitgevoerd.

Een berekening door een terzakekundige adviseur is al voor enkele honderden euro’s uit te voeren.

Om een accurate berekening op te stellen, is het van belang in kaart te brengen welke emissiebronnen worden ingezet. Denk hierbij aan inzet van werktuigen, vervoersbewegingen, scheepvaart, maar ook industrie, woningen en landbouw. In veel gevallen kan er onderscheid gemaakt worden tussen een huidige situatie (wat wordt er nu geëmitteerd?), een aanlegfase (wat wordt er geëmitteerd tijdens de realisatie van de beoogde situatie?) en een toekomstige situatie (welke bronnen geven emissie in de toekomst?). Op basis van deze berekening wordt beoordeeld of er (een toe- of afname van) depositie wordt verwacht in Natura 2000-gebieden. De uitkomsten worden gerapporteerd en voorzien van een advies. In geval er wel depositie wordt verwacht, wordt gekeken of het project of de uitvoering aangepast kan worden, of dat via een beoordeling van de ecologische effecten en eventuele maatregelen een vergunning verkregen kan worden. Dit is bijna altijd het geval, maar doordat er momenteel nog veel onduidelijkheid is bij vergunningverleners over het beleid kan het wat tijd kosten. Een gedegen advies en ecologische onderbouwing kunnen echter veel tijdwinst opleveren.

Opbouw van de berekening

In overleg met u als opdrachtgever zullen wij uw project doorrekenen. Afhankelijk van het type project is specifieke informatie nodig om de berekening op te bouwen. Voor een verscheidenheid aan projecten hanteren wij geëvalueerde standaarden voor het opbouwen van de berekening. Uiteraard maken wij in overleg de input projectspecifiek op basis van de door u geleverde informatie. De uitgangspunten worden omgezet in heldere en herleidbare input voor AERIUS Calculator.

Projecten waarvoor wij standaarden hanteren, omvatten onder andere woningbouwprojecten en de aanleg van windparken. Wij zullen de gebruikte uitgangspunten altijd met u overleggen en vastleggen in een compacte rapportage.

Rapportage

U ontvangt resultaten van de berekening vanuit AERIUS samen met een rapport, waarin de uitgangspunten en resultaten worden gepresenteerd. Daarnaast worden kaarten gemaakt om de spreiding van de depositie helder weer te geven.

Neem contact op

Heeft u vragen over stikstofdepositie of over een vergunningsprocedure?
Wilt u een goede analyse en inzicht in stikstofdepositie voor een gebied?

T: 0345-512710

T: 0345 - 512710

Stikstofteam

Laat een bericht achter

1 + 5 =