Een initiatief van 'Bureau Waardenburg'

#stikstoftotnadenken

Van oplossing naar ontwikkeling, maar hoe kom je daar?

Van oplossing naar  ontwikkeling

Commissie: stikstof-rekentool creëert ‘schijnveiligheid’

Toelichting van #stikstofspecialist Henk van Ziel op de rapporten van de Commissie Remkes en de Commissie Hordijk @stadszaken.nl

Nederland is kampioen stikstofuitstoot en doet nog onvoldoende om stikstofdepositie terug te dringen, waardoor zowel de biodiversiteit als een gezonde leefomgeving worden aangetast.

Onder de PAS (Programma Aanpak Stikstof) konden ontwikkelingen toch doorgaan, ondanks de te hoge depositie in veel natuurgebieden. Mede door deze constructie zijn problemen in de natuur onvoldoende teruggedrongen en heeft de rechter op 29 mei 2019 besloten dat de PAS niet in lijn is met de Habitatrichtlijn. Wat nu?

Hoe gaan we te werk

Hoe gaan we te werk

Effecten van de stikstofuitstoot voorkomen

Oplossing

Wel of geen vergunningsplicht?

Vuistregels

Wij zijn nauw betrokken bij het opstellen van vuistregels voor bouwprojecten.

Wat zegt de wetenschap

Nederland heeft een stikstofprobleem. Boeren mogen niet meer uitbreiden, bouwprojecten worden uitgesteld en Lelystad Airport mag voorlopig niet worden gebouwd. De stikstofuitstoot moet eerst drastisch worden verminderd. Maar wat is #stikstof eigenlijk? En waarom vormt het een probleem? Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman (Vrije Universiteit) legt uit.

Het effect van uw project

Wat is stikstofdepositie?

Stikstofdepositie is het neerslaan van ammoniak en stikstofoxiden. Stikstof komt in landbouw vrij in de vorm van ammoniak: een kleurloos gas. Deze emissie komt voort uit mest en kunstmest. Stikstof komt ook voor als stikstof(di)oxide, een stof die wordt uitgestoten door verbrandingsmotoren van bijvoorbeeld auto’s, schepen en industrieën.

De Wet natuurbescherming beschermt Natura 2000-gebieden. Een vergunning is nodig voor activiteiten die de natuur kunnen schaden, ook als die buiten het gebied plaatsvinden of als er (extra) stikstof bij vrijkomt. (een depositie van 0.01 mol/ha/jr of hoger).

Stikstofdepositie bepalen

Om de effecten van uw project te bepalen, wordt gebruik gemaakt van AERIUS Calculator v.2019. Onze specialisten hebben ruime ervaring in een grote verscheidenheid aan projecten, waardoor wij met grote nauwkeurigheid de effecten van uw project in beeld kunnen brengen. Op basis van de berekeningen adviseren we over stikstofreducerende maatregelen, zodat uw project voldoet aan de eisen van de Wet natuurbescherming.

Volg het stappenplan om te bepalen of uw plan of project vergunningplichtig is onder de Wet natuurbescherming en welke instrumenten kunnen worden ingezet om voor een vergunning in aanmerking te komen. Ga naar het stappenplan.

Neem contact op

Heeft u vragen over stikstofdepositie of over een vergunningsprocedure?
Wilt u een goede analyse en inzicht in stikstofdepositie voor een gebied?

T: 0345-512710

T: 0345 - 512710

Stikstofteam

Laat een bericht achter

9 + 8 =